Firma otrzymała częściowe dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do zakupu gruntu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej.
Czy na gruncie u.p.d.o.f. kwota dofinansowania stanowi przychód z działalności gospodarczej spółki (gdyż grunt nie podlega amortyzacji)?

Moim zdaniem wspomniana w pytaniu dotacja stanowi przychód z działalności gospodarczej, jednak należy pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego od podatku.
Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o u.p.d.o.f., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
A zatem skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń zróżnicowano w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:
1) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
2) ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.
(zob. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2010 r., ITPB1/415-741/10/WM).
Wynika więc z tego, że dotacja przeznaczona na zakup składników majątku podlegających amortyzacji nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej. Tymczasem w pytaniu dotacja została przeznaczona na zakup gruntu, który jest środkiem trwałym niepodlegających amortyzacji. Oznacza to, że wspomniana w pytaniu dotacja będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej.
Trzeba jednak pamiętać, że przepisy podatkowe przewidują możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od podatku. Wolne od podatku są bowiem:
1) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.),
2) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f.).
Z pytania można wywnioskować, że zastosowanie znajdzie pierwsze ze zwolnień podatkowych. Warto jednak byłoby upewnić się, jakie jest źródło finansowania tych dotacji, aby prawidłowo zakwalifikować je do świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.