Odpowiedź:
W Państwa sytuacji uznać należy, że cała wartość (nie są to koszty związane z działalnością gospodarczą i nie przysługuje Panu z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego) kosztów zarządzania portalem maklerskim instrumentów finansowych będą mogły zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym dochodów ze sprzedaży akcji.
Rozliczenia takiego dokonuje się na druku PIT-38 i nie ma możliwości łączenia tych dochodów z dochodami opodatkowanymi podatkiem liniowych, które winny zostać rozliczone w odrębnym zeznaniu PIT-36L.
Uzasadnienie:
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostały uregulowane  w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
2)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
3)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
4)   różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c,
5)   różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
6)   różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł
– osiągnięta w roku podatkowym.
Z kolei zgodnie z ogólną zasadą określoną w  art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
W świetle powyższych regulacji Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów w postanowieniu z dnia 18 sierpnia 2006 r., 1433/NL/LF/II/415/4111-106/06/MK wyjaśnia, że wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę pojęcia "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże iż ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. (…) w art.23 ustawodawca nie wymienia kosztów ponoszonych z tytułu zarządzania pakietem posiadanych papierów wartościowych, prowizji od dokonanych transakcji jak również opłat za prowadzenie rachunku. Zatem wydatki te nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów.
W świetle powyższego w Państwa sytuacji uznać należy, że cała wartość (nie są to koszty związane z działalnością gospodarczą i nie przysługuje Panu z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego) kosztów zarządzania portalem maklerskim instrumentów finansowych będą mogły zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym dochodów ze sprzedaży akcji.
Rozliczenia takiego dokonuje się na druku PIT-38 i nie ma możliwości łączenia tych dochodów z dochodami opodatkowanymi podatkiem liniowych, które winny zostać rozliczone w odrębnym zeznaniu PIT-36L.
Podstawą do sporządzenia zeznania PIT-36L jest art. 45 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.f natomiast zeznania PIT-38 art. 45 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.f.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 24.04.2015 r.