Firma budowlana świadcząca usługi w Polsce i w Niemczech, deleguje pracowników do pracy za granicę wynajętym samochodem z kierowcą. Firma transportowa wystawią fakturę z podziałem na trasę przejechaną w Polsce (stawka podatku 7%) i w Niemczech (niepodlegająca podatkowi VAT).
Czy koszt przejazdu pracowników za granicę stanowi podstawę opodatkowania?
W sytuacji gdy firma budowlana wysyła pracowników na miejsce budowy w Niemczech, czy to własnymi samochodami firmy, czy też wynajętym samochodem z kierowcą, nieracjonalnym byłoby żądanie od pracowników dojazdu na własny koszt na budowę w Niemczech, gdyż prawdopodobnie firma taka nie znalazłaby chętnych do pracy na takich warunkach. Nie ulega zatem wątpliwości, że zapewnieniem pracownikom nieodpłatnego przejazdu do Niemiec związane jest z zapewnieniem sprawnego i ciągłego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Co za tym idzie zapewnienie przez firmę brygadzie nieodpłatnego przejazdu na budowę w Niemczech wynajętym samochodem z kierowcą jest związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa i jako takie nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - u.p.t.u. - nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 12 września 2007 r., (1471/VUR1/-44382/07/MS) wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 ust. 2 u.p.t.u. opodatkowaniu VAT podlega m.in. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników podatnika. Aby świadczenie to podlegało jednak opodatkowaniu, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
1) świadczenie musi być przeznaczone na zaspokojenie potrzeb osobistych pracownika,
2) usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
3) podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.
Organ podatkowy wyjaśnił, że dowóz pracowników do miejsca pracy położonego w miejscowości, do której dojazd komunikacją publiczną jest znacznie utrudniony, należy uznać za usługę związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem. Podatnik decydując się bowiem na wynajem autobusów ma przede wszystkim na celu zapewnienie sprawnego i ciągłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji usługa przewozu pracowników do miejsca pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W sytuacji gdy firma budowlana wysyła pracowników na miejsce budowy w Niemczech, czy to własnymi samochodami firmy, czy też wynajętym samochodem z kierowcą, trudno byłoby żądań od pracowników dojazdu na własny koszt na budowę w Niemczech, gdyż prawdopodobnie firma nie znalazłaby chętnych do pracy na takich warunkach. Nie ulega zatem wątpliwości, że przejazd pracowników związany jest z zapewnieniem sprawnego i ciągłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie może być zatem mowy o opodatkowaniu nieodpłatnie świadczonych usług na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.t.u.