Spółka jawna (księgi handlowe) kupuje towary m.in. w Wielkiej Brytanii. Płaci zawsze przedpłatę.
Czy po otrzymaniu faktury należy wyliczyć różnice kursowe i zaksięgować je w przychody lub koszty?
Faktura jest księgowana w złotych po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
Pomiędzy zapłaconą kwotą przedpłaty, a fakturą występują zawsze różnice w kwotach, ponieważ nigdy nie wiadomo ile towaru dokładnie zmieści się na auto. Raz firma nadpłaca, raz spółka ma niedopłatę. Na podstawie ustnej umowy z kontrahentem z Wielkiej Brytanii niedopłaty są rozliczane z nadpłatami z innych dostaw.
Czy należy także przy dokonaniu takiej kompensaty wyliczać różnice kursowe?

Jeżeli spółka uiszcza przedpłaty w wysokości 100% zamówienia, rozlicza różnice kursowe w kosztach lub przychodach w dacie otrzymania faktury. Różnice kursowe wylicza się zarówno od wpłat, jak i od kompensat.
Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski różnic się od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.
Ponieważ wpłata zaliczki nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, także różnice między kursem walut zapłaconych i kursem, po jakim przeliczono fakturę zaliczkową, nie stanowią różnic kursowych ujmowanych w podstawie opodatkowania. Jeśli jednak faktura jest tylko jedna – potwierdzająca dokonanie dostawy – różnice kursowe będą księgowane na podstawie otrzymanej faktury.
Różnice kursowe wylicza się także po dokonaniu kompensaty. Przepis art. 15a ust. 7 u.p.d.o.p. stanowi, że za dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.