Rolnikowi przyznano zwolnienie z tytułu nabycia gruntów. Po upływie 2 miesięcy od nabycia zmieniła się klasyfikacja gruntu z nieużytków na klasę IVa. Czy na ten grunt przysługuje zwolnienie?
Jeżeli w dniu wydawania decyzji grunt spełniały warunki do zastosowania zwolnienia, to ma ono zastosowanie przez cały rok.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) - dalej u.p.r., od podatku rolnego zwolnione są m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Jednocześnie, w art. 13d ust. 1 u.p.r. stanowi się, że zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12 u.p.r., a także w art. 13b u.p.r., stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Co ważne, zwolnienia takie stosuje się przy ustalaniu zobowiązania podatkowego na dany rok. Jak bowiem stanowi przepis art. 6a ust. 6 u.p.r., podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych - co do zasady - ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Zmiana decyzji ustalającej osobie fizycznej podatek rolny dokonywana jest jedynie wówczas gdy w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w art. 6a ust. 4 u.p.r., organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Jak stanowi 6a ust. 4 u.p.r., jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.