Odpowiedź:

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek jest możliwa dopiero od następnego roku podatkowego, pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia w terminie zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy za ten rok.

Spółka może również złożyć wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek w trybie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, w którym uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu

Uzasadnienie:

Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 25 ust. 7a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. Nr 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., rezygnacja z tzw. uproszczonej formy wpłacania zaliczek jest możliwa pod warunkiem złożenia w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomienia w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli zatem rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek będzie możliwa dopiero od 2016 r. pod warunkiem złożenia zawiadomienia pisemnego w terminie do 22 lutego 2016 r. (20 lutego 2016 r. to sobota). Przepisy u.p.d.o.p. nie przewidują innego trybu rezygnacji z powyższej metody wpłaty zaliczek.

Ograniczenie wysokości pobieranych zaliczek jest również możliwe w trybie art. 22 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 749 poz. 1101 z późn. zm.) – dalej o.p. Zgodnie z brzmieniem przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu. Celem skorzystania z powyższej, podatnik musi przedstawić dokumentację potwierdzającą obecny oraz spodziewany spadek dochodów (np. prognozy sprzedaży, informację o zakończeniu współpracy z danymi kontrahentami, dokumentację potwierdzającą wzrost kosztów prowadzonej działalności itp.). Złożenie wniosku nie gwarantuje ograniczenia wysokości zaliczek. Organ podatkowy może nie uznać dokonanego przez podatnika uprawdopodobnienia za zasadne, stąd powodzenie wniosku uzależnione jest od praktyki (podejścia) konkretnego urzędu. Znane są mi jednak przypadki pozytywnego rozpatrzenia takich wniosków.

Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 7.07.2015 r.