Firma zajmuje się sprzedażą samochodów osobowych.
Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla każdego z samochodów celem rozliczenia w kosztach kwot za paliwo, ubezpieczenie itp.?
Tak.
Pojęcie kosztów uzyskania przychodów definiuje przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., który stanowi, że za koszt uzyskania przychodów należy uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.
Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W takim ujęciu kosztami będą zarówno koszty związane bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak ich poniesienie jest racjonalne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu (wyrok NSA z dnia 9 marca 2001 r., I SA/Gd 1960/98). Należy jednak pamiętać, że wykazanie istnienia związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą obciąża podatnika.
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W cytowanych przepisach, jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2008 r., ILPB1/415-46/08-2/IM, www.sip.mf.gov.pl, nie podano wprost, o który rodzaj ubezpieczenia chodzi (OC, AC, NW), ale należy przyjąć, że dotyczy on wyłącznie ubezpieczenia AC, bowiem dla ustalenia limitu, o którym mowa w tych przepisach, istotna jest wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia, a tą przyjmuje się tylko dla AC. Dla ubezpieczenia OC i NW wartość samochodu nie jest istotna.

W pytaniu brak jest szczegółowych informacji, zakładając jednak, że zakupione samochody osobowe zaewidencjonowane są w księgach jako towary handlowe i okresowo używane są w firmie jako samochody demonstracyjne, a głównym celem ich zakupu jest odsprzedaż przed upływem jednego roku to należy stwierdzić, że w takim przypadku, wydatki poniesione na eksploatację, składki na ubezpieczenie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości określonej w art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Warunkiem koniecznym zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cel do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2008 r., ILPB1/415-46/08-2/IM, www.sip.mf.gov.pl).

Marta Jastrząb