Odpowiedź:

Podatnik spełnia warunki uznania go za małego przedsiębiorcę. Mały przedsiębiorca jest zobowiązany przekazywać bez wezwania organu, dane z ewidencji VAT (pliki jpk) od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie:

Z pytania wynika, że firma ma siedzibę w Czechach oraz w Polsce. Na potrzeby podatku VAT jest zarejestrowana w Polsce. W Polsce miesięcznie składa deklarację i odprowadza podatek VAT. Firma ta w dwóch poprzednich latach zatrudniała w Czechach od 20 do 30 pracowników oraz obrót netto mieści się w przedziale pomiędzy 2 mln a 10 mln euro.

Czyli firma jest polskim podatnikiem podatku w VAT zobligowanym do wypełniania krajowych przepisów podatkowych. Tu należałoby patrzeć na całość zatrudnienia firmy.

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p. – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Zatem podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek cyklicznie, co miesiąc, przekazywać bez wezwania organu, dane z ewidencji VAT (duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.).

Do definicji przedsiębiorcy (małego, średniego, mikroprzedsiębiorcy) należy odwołać się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. – za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Stosownie do art. 105 u.s.d.g. za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Natomiast zgodnie z art. 104 u.s.d.g. za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Tu należy zauważyć, że przywołane przepisy zawierają w swej konstrukcji koniunkcje (użycie spójnika „oraz”) jaka zachodzi pomiędzy pkt 1 i 2. Dla zakwalifikowania danego przedsiębiorcy do kategorii „średniego" niezbędne jest łączne spełnienie warunku z pkt 1 i 2.

Z pytania wynika, że podatnik zatrudniał od 20 do 30 pracowników oraz obrót netto mieścił się w przedziale pomiędzy 2 mln a 10 mln euro.

Zatem podatnik spełnia warunki uznania go za małego przedsiębiorcę. Mały przedsiębiorca jest zobowiązany przekazywać bez wezwania organu, dane z ewidencji VAT (pliki jpk) od 1 stycznia 2017 r.

Piotr Kłos, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 10.01.2017 r.
 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami