Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymałam w 2010 r. dotacje w wysokości 40.000 zł., którą przeznaczyłam na zakup środków trwałych oraz artykuły biurowe. Dodatkowo otrzymałam wsparcie pomostowe w kwocie 1276 zł. co miesiąc przez okres pół roku (otrzymywane w 2010 i 2011 r.).Rozliczam się na zasadach ogólnych prowadzę księgę przychodów i rozchodów, jestem podatnikiem VAT.
Stowarzyszenie, które udzieliło mi tą dotację wydało zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (Projekt "Podkarpacki Biznesmen" w ramach działania 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Projekt VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
1. Czy dotacja uzyskana z pomocy de minimis na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40.000 zł. będzie przychodem z działalności gospodarczej oraz uzyskane wsparcie pomostowe 1276 zł?
2. Czy amortyzacja środków trwałych zakupionych z tej dotacji będzie kosztem uzyskania przychodów?
3. Czy pozostałe wydatki służące działalności gospodarczej (wyposażenie biura, telefon, faks itp.) niebędące środkiem trwałym finansowane z tej dotacji będą kosztem uzyskania przychodu?
4. Czy wydatki finansowane ze wsparcia pomostowego będącego dotacją de minimis uzyskiwane co miesiąc w kwocie 1276 zł., jako zwrot kosztów wydatkowanych na bieżącą działalność firmy tj: opłatę składek ZUS, czynsz, telefon, art. biurowe, materiał itp. będą kosztem uzyskania przychodu?

1) Otrzymana dotacja (dofinansowanie) – w części dotyczącej zakupu środków trwałych (ewentualnie wartości niematerialnych i prawnych) – nie będzie w ogóle przychodem z działalności. Natomiast w pozostałym zakresie, w tym, w jakim przeznaczona została na inne cele niż zakup środków trwałych, będzie ona przychodem zwolnionym od podatku dochodowego.
2) Ponieważ wydatki na środki trwałe zostały podatnikowi zrefundowane – odpisy amortyzacyjne od nich nie będą kosztami uzyskania przychodów.
3) Wydatki służące działalności gospodarczej (wyposażenie biura, telefon, faks itp.) niewątpliwie są ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeśli są one sfinansowane z dotacji, to nie są kosztami uzyskania przychodów.
4) Podobnie rzecz się ma w przypadku wydatków sfinansowanych z pomostowego.

Ad. 1)
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodami z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o u.p.d.o.f., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
Tak więc otrzymana dotacja (dofinansowanie) – w części dotyczącej zakupu środków trwałych (ewentualnie wartości niematerialnych i prawnych) – nie będzie w ogóle przychodem z działalności.
Natomiast w pozostałym zakresie, w tym, w jakim przeznaczona została na inne cele niż zakup środków trwałych, będzie ona przychodem zwolnionym od podatku dochodowego.
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f. zwalnia się z podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).
Z pytania wynika, że otrzymywane pomostowe oraz dotacja pochodzi z programu współfinansowanego środkami unijnymi (europejskimi). W związku z tym w tej części w jakiej otrzymywane środki nie posłużyły zakupowi środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), są one zwolnione z podatku dochodowego.

Ad 2)
Amortyzacja środków trwałych, które zostały zakupione ze środków otrzymanych w związku z rozpoczęciem działalności nie będzie kosztem uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 22 ust. 8 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 u.p.d.o.f.
Przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W związku z tym, że wydatki na środki trwałe zostały podatnikowi zrefundowane – odpisy amortyzacyjne od nich nie będą kosztami uzyskania przychodów.

Ad. 3)
Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.
Wydatki służące działalności gospodarczej (wyposażenie biura, telefon, faks itp.) niewątpliwie są ponoszone w celu uzyskania przychodów. Jeśli są one sfinansowane z dotacji, to nie są kosztami uzyskania przychodów.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 u.p.d.o.f.
Jak już wskazano, otrzymane dofinansowanie – w tej części w jakiej nie było przeznaczone na zakup środków trwałych – jest przychodem zwolnionym z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f. W związku z tym wydatki (koszty) z tych środków finansowane nie będą kosztami uzyskania przychodów.

Ad. 4)
Podobnie rzecz się ma w przypadku wydatków sfinansowanych z pomostowego.
Otrzymywane pomostowe jest przychodem zwolnionym z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f. W związku z tym wydatki (koszty) z tych środków (z pomostowego) finansowane nie będą kosztami uzyskania przychodów.