Czy dofinansowanie z PFRON dla osoby niepełnosprawnej do nauki w ramach studiów (program student) podlega opodatkowaniu?
Czy należy dofinansowanie to należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Dofinansowanie z PFRON nauki w ramach programu Student jest moim zdaniem wolne od podatku.
Celem programu STUDENT jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wysokość udzielonego dofinansowania uzależniona jest od wielu czynników: sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę (czesnego), itd. Sposób wyliczania wysokości dofinansowania określają procedury realizacji programu.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. - wolne od podatku dochodowego są między innymi:
- otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności (art. 21 ust. 1 pkt 27 u.p.d.o.f.),
- wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych (art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f.).
Dofinansowanie do studiów w ramach programu Student jest więc zwolnione z podatku.