Spółka jawna osób fizycznych prowadzi PKPiR realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków UE.
Czy te dofinansowanie dolicza się do limitu na przejście na pełną księgowość?

W celu ustalenia czy danego podatnika dotyczy obowiązek zaprowadzenia w danym roku. ksiąg rachunkowych, należy porównać kwotę limitu z kwotą przychodów za rok poprzedni wynikających z PKPiR (kolumna 9 "Razem przychód").

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.f. w powiązaniu z art. 2 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dotyczy spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli jej przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosą w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się według średniego kursu NBP obowiązującego 30 września poprzedniego roku. W 2011 r. limit przychodów wyznaczający obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 4.784.400 zł.
Ustalając graniczną kwotę przychodów zobowiązującą do prowadzenia ksiąg rachunkowych przyjmuje się przychody zgodnie z art. 14 u.p.d.o.f., a wśród nich również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli:
- pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
- podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, gdy podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.