Pytanie

Prowadzę działalność budowlaną. Większość swoich usług wykonuję na rzecz osób fizycznych. Na część wykonanych usług wystawiam rachunki uproszczone imienne, a część rozliczam jako przychody nieudokumentowane. Moje przychody przekroczą w tym roku 20.000 zł i będę zobligowany do zainstalowania kasy fiskalnej.
Czy do limitu, który obliguje do zainstalowania kasy fiskalnej wlicza się całe obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, czy tylko przychody nieudokumentowane?

dpowiedź

Ustalając prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej przysługującego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązany jest Pan uwzględniać całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a więc również wartość nieudokumentowanej rachunkami (fakturami) sprzedaży na rzecz tych osób.

Uzasadnienie

Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które w latach 2013-2014 określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) - dalej r.z.e.

Wśród zwolnień określonych przepisami r.z.e. jest, między innymi, zwolnienie obejmujące podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.).

Prawo do tego zwolnienia ustala się na podstawie kwoty obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Z przytoczonego przepisu (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika przy tym, aby jakiekolwiek znaczenie przy obliczaniu wysokości obrotu realizowanego na rzecz tych osób miał znaczenie sposób udokumentowania sprzedaży. A zatem ustalając prawo do korzystania ze wskazanego zwolnienia jest Pan obowiązany uwzględniać całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a więc również wartość nieudokumentowanej rachunkami (fakturami) sprzedaży na rzecz tych osób.