Odpowiedź:
Będą mogli Państwo zastosować uproszczoną procedurę celną, składając kwartalne deklaracje podatkowe VAT-7K, odpowiednie dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów składając organowi celnemu w okresie 4 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, natomiast podatek należny z tytułu importu towaru wykażą Państwo w deklaracji podatkowej VAT-7K składanej za kwartał, w którym powstał dług celny, tj. obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Stosownie do art. 33a ust. 2 przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
- zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
- potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.
Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 33a ust. 5 ustawy w przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Na gruncie powyższych regulacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 13 maja 2013 r., IPPP3/443-138/13-2/KC wyjaśnia, że:
Przywołane przepisy pozwalają na zastosowanie mechanizmu rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej tylko w razie łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Warunki te można podzielić na następujące grupy:
po pierwsze – są one związane z dopełnieniem określonych formalności celnych (dokonywanie importu towarów w ramach określonej procedury celnej);
po drugie – są one związane z dokonaniem zawiadomienia o zamiarze rozliczania podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej;
po trzecie – są one związane z koniecznością przedstawienia pewnych dokumentów organowi celnemu, przed którym dokonywane są formalności związane z importem towarów.
Uznać należy, że rozliczenie w ten sposób podatku należnego od importu towarów możliwe jest zarówno w odniesieniu do podatników składających deklaracje miesięczne, jak i podatników składających deklaracje kwartalne. Przepis nie zawiera bowiem żadnych ograniczeń w tym względzie. Zawarte w ust. 1 zastrzeżenie "w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy" odnosi się do procedury uproszczonej, a nie do terminów rozliczania podatku należnego.
W kwestii terminu złożenia dokumentów organ podatkowy wyjaśnia, że Wnioskodawca może zastosować uproszczoną procedurę celną, składając kwartalne deklaracje podatkowe VAT-7K, odpowiednie dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów złożyć powinien organowi celnemu w okresie 4 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, natomiast podatek należny z tytułu importu towaru wykaże w deklaracji podatkowej VAT-7K składanej za kwartał, w którym powstał dług celny, tj. obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 21.04.2015 r.