W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z o. o. prowadząca działalność o charakterze użyteczności publicznej z pytaniem czy ponoszone przez nią koszty w związku z wykonywaniem zadań własnych gminy niemające pokrycia w przychodach będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zadania, które wykonuje spółka służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności są to: eksploatacja wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, budowa i remonty dróg gminnych, ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg gminnych, ulic i placów, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymanie targowisk, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Spółka wskazała, że z tytułu wykonania remontów dróg i ich utrzymania, w tym odśnieżania oraz zrealizowanych prac obejmujących utrzymanie zieleni gminnej, nie osiągnęła żadnych przychodów, natomiast ponosiła wszystkie wydatki konieczne do ich realizacji, tj. w szczególności na zakup usług transportowych w celu dowozu kamienia na drogi z placu składowego, wynajem równiarki do równania dróg, zakup paliwa do koparki i kruszywa na drogi oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych. Poniesionych wydatków na wykonanie ww. zadań własnych przekazanych przez gminę, spółka nie kwalifikowała do kosztów podatkowych przy rozliczeniu CIT uznając, że ich poniesienie nie wiązało się z osiągnięciem przychodu.

Spółka uznała, że wydatki z poniesienia których, nie zostały osiągnięte przychody, nie mogły być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem, aby wydatek można było zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu, to musi być związany z przynajmniej potencjalnym przychodem. Oznacza to, że warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest działanie w celu uzyskania przychodu.

Fiskus nie był tak surowy dla spółki, jak ona sama dla siebie. Zdaniem organu kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Fiskus zgodził się, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej nie jest nastawione na osiągnięcie maksymalnych zysków, lecz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ceny za usługi komunalne kalkulowane są zazwyczaj na takim poziomie, który często wystarcza jedynie na pokrycie wydatków bieżących.

Według fiskusa nieuzasadnione jest pomijanie kosztów związanych z usługami, które ze swej istoty nie są „dochodowe”. Wydatki na remonty dróg gminnych oraz prace związane z ich utrzymaniem, tj. odśnieżanie, a także prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy mają charakter kosztów ogólnych, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. W związku z tym, mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 listopada 2014 r., IPTPB3/423-295/14-4/PM, LEX nr 247203

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego