Artykuł 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wprowadzający do polskiego porządku prawnego zasadę arm’s length i bazujący wprost na brzmieniu art. 9 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku  – nie zmienił się zasadniczo od dnia jego wprowadzenia do ustawy. Regulacje w zakresie cen transferowych, obok przepisów o charakterze technicznym, adresowanych do obowiązków dokumentacyjnych (art. 9a ustawy o CIT) oraz stosunkowo archaicznego rozporządzenia wykonawczego z 2009 r. , nadal obejmują w zasadzie wyłącznie kilkuzdaniowy przepis zakreślający fundamentalną regułę cen transferowych. Pomimo braku istotnych zmian legislacyjnych, w okresie ostatnich trzech lat całkowicie zmieniło się natomiast postrzeganie zagadnienia cen transferowych przez wszystkich interesariuszy procesu ustalania i późniejszej oceny rynkowości stosowanych warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Zobacz również: Coraz mniej czasu na raporty o cenach transferowych >>

 

 


 

Artykuł autorstwa Iwony Georgijew i Mariusza Każucha pt. Spór o ceny transferowe – perspektywa podatnika ma na celu przybliżenie zakresu i powodów tych zmian, a jednocześnie przedstawienie praktycznych ścieżek działań, jakimi dysponują podatnicy i jaką drogę obrony cen transferowych warto dzisiaj wybrać w razie sporu z organami podatkowymi.

Więcej we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>