Zobacz: TK: nieobjęcie celników ustawą o emeryturach mundurowych jest niekonstytucyjne >>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw wykonuje ww. wyrok TK. Zawarte w nim rozwiązania opierają się na konstytucyjnej zasadzie równości.

Więcej na ten temat na stronie Kadry w artykule Funkcjonariuszy Służby Celnej obejmie system emerytur mundurowych >>