Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw wykonuje ww. wyrok TK. Zawarte w nim rozwiązania opierają się na konstytucyjnej zasadzie równości.


Czytaj: 
Celnicy będą musieli poczekać na emerytury

Zasadnicza zmiana polega na dodaniu do kręgu formacji mundurowych objętych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym Służbę Celną stanowiąc w ten sposób, iż wszystkim funkcjonariuszom tej Służby przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela. W projekcie kompleksowo ujęto wszelkie prawne aspekty dokonywanej zmiany, poprzez precyzyjne ustalenie zasad nabywania i korzystania z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych z uwzględnieniem takich kryteriów jak wiek funkcjonariusza, staż i miejsce pracy, zakres wykonywanych obowiązków. Zaproponowane rozwiązania prawne są zbieżne z regulacjami dotyczącymi innych służb mundurowych w tym zakresie i przez to wprowadzają pełną prawną harmonię w zakresie emerytalnego systemu zaopatrzeniowego tych służb.
Analiza prawno-porównawcza specyfiki statusu prawnego funkcjonariuszy Służby Celnej w zestawieniu z specyfiką statusu prawnego funkcjonariuszy innych służb (zwłaszcza Straży Granicznej) wykazuje pełną zbieżność w zakresie określenia podstawowych elementów specyfiki pełnienia służby, w tym rygorów wykonywania służby i związanych z nią ograniczeń (w tym ograniczeń praw obywatelskich) oraz daleko idące podobieństwa w zakresie innych cech funkcjonowania tych formacji. Służba Celna jest obecnie jedyną służbą mundurową nieobjętą emerytalnym systemem zaopatrzeniowym dotyczącym pozostałych formacji mundurowych.

 

Projekt 9 września 2015 r. skierowany został do opinii Biura Analiz Sejmowych.