Brak kłopotliwego i pracochłonnego korygowania zeznań podatkowych z lat poprzednich i zapłaty powstałych wskutek tego zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę (w przypadku zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów) oraz brak konieczności zapłaty odsetek od zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów tego samego roku podatkowego) uprości rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.

Skierowany przez posłów do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, przewiduje wprowadzenie w ustawie o PIT, ustawie o CIT oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozwiązania polegającego na tym, że fakty mające wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie powinny być rozpoznawane ze skutkiem wstecz, lecz powinny być rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkującej zmianą wartości sprzedaży, a tym samym uprawniającej do zmniejszenia lub zwiększenia przychodu podlegającego opodatkowaniu, korekta po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinna odbywać się w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. w dacie jej wystawienia i odpowiednio otrzymania.

Obecnie przepisy nowelizowanych ustaw nie precyzują, w jakim momencie podatnik powinien dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego bądź skorygować w związku z tym koszty uzyskania przychodów, pozostawiają tym samym pole do interpretacji tego problemu. W związku z brakiem bezpośredniego wskazania momentu (zasad) dokonywania przedmiotowych korekt, zgodnie z poglądem istniejącym w doktrynie oraz orzecznictwie, o momencie uwzględnienia korekty w przychodach podatkowych decydują przyczyny skutkujące koniecznością jej dokonania.

Zobacz: Zasady korygowania przychodu w CIT >>

Proponowane rozwiązania będą miały zastosowanie do zdarzeń mających wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły po dokonaniu sprzedaży, a więc po wystawieniu faktury pierwotnej, z wyłączeniem przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem lub pomyłką. Przepisy w zakresie bieżącej korekty nie będą miały też zastosowania do korekty związanej ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu i do korekty kosztów uzyskania przychodów, do których zastosowanie ma art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT.

Projektowana ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., jednak zgodnie z przepisem przejściowym, przedmiotowe rozwiązania będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem jej wejścia w życie.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz też książkę  "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>