Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadza zmiany do art. 112aa tej ustawy. Ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów, których wydatki uwzględnia się w konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej o Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ze względu na to, że punktem wyjścia dla obliczenia limitu wydatków na dany rok jest kwota wydatków określona w projekcie ustawy budżetowej na rok poprzedni, konieczne było także uwzględnienie wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie wydatków stanowiących punkt odniesienia do obliczenia limitu wydatków na rok 2016 r. - czytamy w komunikacie kancelarii.

Zobacz: Sejm uchwalił zmiany w ustawie o finansach publicznych >>

Tym samym, począwszy od 2014 r., wynik finansowy BFG determinuje stan sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli stan finansów publicznych w ujęciu Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 2010.

Mając na względzie powyższą zależność, w treści przedłożonej ustawy zawarto przepis przejściowy stanowiący, iż do obliczenia kwoty limitu wydatków (uwzględniającego wprowadzane zmiany) na rok 2016 przyjmuje się kwotę wydatków określoną w ustawie budżetowej na rok 2015, powiększoną o kwotę odpowiadającą wydatkom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 3.292.932.570 zł.

Ustawa z  22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.