Osoba prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR) ma na stanie samochód od stycznia 2007 r. Był on amortyzowany stawką 40%, czyli 30 rat. Do końca 2008 r. firma działała i były odliczone 23 raty amortyzacji samochodu. Od 1 stycznia 2009 r. firma zawiesiła działalność i w czasie zawieszenia samochód nie był amortyzowany. Od 1 czerwca 2009 r. działalność została odwieszona.
Czy firma ma teraz kontynuować amortyzację, czyli w czerwcu będzie "rata nr 24" itd. do 30, czy jednak przez te 5 miesięcy zawieszenia, mimo że raty nie mogły być brane w koszty, to samochód amortyzował się i w czerwcu będzie "rata nr 29"?

Zgodnie z przepisami, w okresie zawieszenia działalności amortyzacja nie jest w ogóle dokonywana. Nie dokonuje się w tym czasie odpisów amortyzacyjnych. Dokonany po okresie zawieszenia działalności odpis amortyzacyjny za czerwiec 2009 r. będzie zatem odpisem nr 24
Istotnie - odróżniać należy sytuację, w której amortyzacja jest dokonywana, natomiast odpisy amortyzacyjne nie są zaliczane do kosztów podatkowych, oraz sytuację, w której amortyzacja w ogóle nie jest dokonywana.
W momencie, w którym wprowadzano regulacje prawne odnoszące się do zawieszenia działalności, wprowadzono również stosowne przepisy do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., które określają niektóre skutki zawieszenia działalności na gruncie podatkowym. Dotyczy to również amortyzacji podatkowej.
Jak wynika z aktualnego brzmienia art. 22c pkt 5 u.p.d.o.f., amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.
W okresie zawieszenia działalności amortyzacja nie jest zatem w ogóle dokonywana. Nie dokonuje się w tym czasie odpisów amortyzacyjnych. Powyższe oznacza, że w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i w maju miesięczne odpisy amortyzacyjne w ogóle nie były dokonywane. Dokonany po okresie zawieszenia działalności odpis amortyzacyjny za czerwiec będzie zatem odpisem nr 24 (jeszcze przez kolejnych 6 miesięcy po czerwcu 2009 r. będzie można dokonać odpisów miesięcznych).
Adam Bartosiewicz