Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) z jeszcze większym optymizmem niż Fitch ocenia perspektywy polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. „Uważamy, że ostatnie dane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, według których stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 12,8 proc. z 11,9 proc. w grudniu 2009 roku są spowodowane przede wszystkim wzrostem wysokości zasiłku dla bezrobotnych” – mówi ekspert KPP Adam Ambrozik.
KPP jest zdania, że dane PKB za 2009 rok (wzrost 1,7% r/r, rok do roku), coraz lepsza sytuacja makroekonomiczna naszego kraju a także poprawa sytuacji u naszych partnerów handlowych pozwala sądzić, że popyt na dobra i usługi będzie się zwiększał, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na poprawę portfela zamówień firm. „Dlatego uważamy, że odłożone przez przedsiębiorstwa na czas spowolnienia projekty dotyczące nowych inwestycji będą teraz wznawiane” – mówi Ambrozik.

W ocenie ekspertów z KPP szansą dla naszych przedsiębiorstw są coraz lepiej dystrybuowane fundusze unijne. Po pierwsze pieniądze z UE nakręcają koniunkturę, po drugie same przedsiębiorstwa mogą aplikować o środki i modernizować swoją działalność. „Wszystko to będzie sprzyjać wzrostowi naszej gospodarki, która według nas w 2010 roku będzie rozwijać się w tempie około 3% - ocenia Ambrozik.
Jak podkreśla KPP obecnie dużym problemem firm są zatory płatnicze powstające w dużej mierze na skutek utrudnionego dostępu do zewnętrznego finansowania. Według najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów, w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku wzrosła liczba firm mających problemy z odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Dużo będzie tutaj zależeć od polityki banków, które - jeśli nie poluzują kryteriów oceny zdolności kredytowej - mogą stać się gwoździem do trumny wielu firm. Dlatego KPP ma nadzieję, że banki złagodzą politykę kredytową, co ułatwiłoby zarządzanie kapitałem obrotowym przez przedsiębiorstwa oraz wpłynęłoby na poprawę ich stabilności i możliwości dalszego rozwoju.

Z ostatniego badania NBP obrazującego tendencje w polityce kredytowej banków w IV kwartale 2009 r. oraz przewidywania bankowców na pierwsze trzy miesiące tego roku wynika, że instytucje te będą chętniej udzielać kredytów przedsiębiorstwom. Korzystniejsze kryteria dotyczyły głównie kredytów dla małych i średnich firm. Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że zaprezentowane przez NBP dane będą miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.