Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych. Organizacja związkowa postanowił zaskarżyć ten akt do sądu administracyjnego. Zarzuciła, że został on uchwalony z istotnym naruszeniem prawa, które daje podstawy do stwierdzenia nieważności.

Spór o opiniowanie projektu uchwały

W skardze wskazano, że na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Przepis ten jednocześnie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek kierowania założeń albo projektów takich aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku. Tryb ten nie został jednak dochowany w przypadku zaskarżonej uchwały. Organizacja związkowa podkreśliła, że wejście w życie spornego aktu spowoduje negatywne skutki prawne w stosunkach pracy pracowników zespołu szkół specjalnych.

LINIA ORZECZNICZA: Czy uchwała o likwidacji lub o zamiarze likwidacji szkoły jest aktem prawnym, którego projekt podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego? >

 

Rada miasta wniosła o oddalenie skargi. Stwierdziła, że zespół szkół nie jest szkołą i nie może być tak traktowany. Natomiast jego rozwiązanie ma charakter techniczny i organizacyjny oraz nie wywołuje skutku w postaci likwidacji wchodzących w jego skład szkół. Ponadto uchwała nie wpływa na stosunki pracy pracowników. Tym samym nie podlegała konsultacji przewidzianej w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

Czytaj także: Łatwiej o wcześniejszą emeryturę, trudniej o pełen etat - zmiany pogłębią braki kadrowe w szkołach >>>

Wywieranie skutków na stosunku pracownicze

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że zdaniem organizacji związkowej, nieprzedstawienie jej projektu uchwały do zaopiniowania było naruszeniem przysługującego z mocy prawa uprawnienia. Przyjęcie takiego założenia wymaga jednak wykazania, że akt ten był objęty zadaniami związków zawodowych. Niestety w skardze nie było argumentów, które potwierdziłyby tę okoliczność. Z drugiej strony samorząd wskazał, że organ prowadzący zespół szkół jest uprawniony do jego rozwiązania (art. 91 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe). Ponadto podkreślił, że czynność ta nie przekłada się na stosunki pracownicze osób zatrudnionych w poszczególnych szkołach, tworzących do tej pory zespół, ponieważ żadna z nich nie uległa likwidacji.

 

Krzysztof Gawroński, Stefan Kwiatkowski

Sprawdź  
POLECAMY

Nie wykazano związku z zadaniami związku zawodowego

Sąd wskazał, że gdyby organizacja związkowa wykazała, że rozwiązanie zespołu szkół wywołuje zmianę warunków zatrudnienia zatrudnionych w nim osób lub w inny sposób rzutuje na sferę uprawnień pracowniczych, to możliwe byłoby przyjęcie, że uchwała wywiera skutki w sferze objętej zadaniami związków zawodowych. Artykuł 1 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stanowi bowiem, że związek zawody jest organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw ludzi pracy, interesów zawodowych i socjalnych. Nie było jednak podstaw do stwierdzenia, że sporna uchwała dotyczyła zadań związków zawodowych. Tym samym organizacja związkowa nie wykazał, że podjęcie zaskarżonego aktu wymagało obrony praw osób zatrudnionych w zespole szkół. Mając powyższe na uwadze, WSA odrzucił skargę.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Ochrona stosunku prawnego działacza związkowego >

Postanowienie WSA w Gliwicach z 25 listopada 2021 r., sygn. Akt III SA/Gl 1119/21