Solidarność chce zmian w ustawie z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, wskazuje na dwie najpilniejsze: uszczelnienie wyjątku dla placówek pocztowych i rozszerzenie doby niedzielnej.

Czytaj też: Zakaz handlu - będzie uszczelnienie systemu >

Dwie propozycje zmian, jedna z poparciem minister

- Solidarność nie ma inicjatywy ustawodawczej, natomiast pojawiła się deklaracja, że zmiany dot. placówek pocztowych zostaną wniesione jako projekt poselski. - Minister Rafalska zadeklarowała, że te zmiany nastąpią jeszcze w tym roku - mówi Bujara i konkretnych decyzji spodziewa się po wyborach samorządowych.

 

Druga zmiana, o którą zabiega Solidarność, to rozszerzenie doby niedzielnej. Chce, aby trwała ona od godziny 22.00 w sobotę do 5.00 w poniedziałek. Tu MRPiPS nie określiło jednak swojego stanowiska.

Branża: Pośpiech niewskazany, potrzeba analiz

Branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy.

Organizacje podtrzymują stanowisko, iż ustawa ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa handlu i usług oraz jest niekorzystna dla konsumentów. Uważają jednak, że rzetelne podsumowanie skutków ograniczenia handlu w niedziele po zaledwie kilku miesiącach jego obowiązywania jest niemożliwe i dopiero dłuższa perspektywa pozwoli rzetelnie zweryfikować faktyczne skutki dla gospodarki.

O prawa pracowników można zadbać inaczej

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan podnoszą, że prawa pracownicze w handlu najlepiej będą chronione poprzez szczególną regulację ustawową, gwarantującą, zarówno pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niedziel handlowych.

 


Organizacje są przeciwne wydłużeniu zakazu pracy z 24 do 31 godzin. Uważają, że skutkiem wprowadzenia takich regulacji byłoby utrudnienie zaopatrzenia ludności w żywność i dostęp do świeżych produktów w poniedziałek po otwarciu sklepu. Ponadto branża zwraca uwagę, że pracownicy, którzy pracują w sobotę w późnych godzinach wieczornych lub we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, mają w wielu sieciach zapewniony transport na koszt firmy lub dodatkowe wsparcie finansowe na dojazd oraz dodatek nocny.

Dla wielu Polaków możliwość zrobienia zakupów w godzinach wieczornych w sobotę jest jedyną dostępną możliwością choć częściowego zniwelowania konsekwencji wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. W praktyce, w większości placówek handlowych utrzymane są dotychczasowe godziny pracy i tylko w miejscowościach, w których jest taka potrzeba społeczna, sklepy pracują o godzinę dłużej.

Żabka pocztą, tak - jeśli tylko chce

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan nie zgadzają się z argumentacją „Solidarności” dot. placówek handlowych realizujących czynności pocztowe, bowiem na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw do uznania, że takie działanie placówek handlowych narusza określony w ustawie katalog wyłączeń (co potwierdzone zostało kilkukrotnie przez sądy zajmujące się egzekwowaniem przepisów ustawy) i apelują do minister Rafalskiej o niewprowadzanie zmian postulowanych przez NSZZ „Solidarność”. Zwracają też uwagę, że wszelkie próby wprowadzenia zmian prawnych, tak silnie ingerujących w swobodę działalności gospodarczej, powinny być poprzedzone szeregiem rzetelnych badań i analiz, wskazujących na konsekwencje ich wdrożenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Ograniczenie handlu w niedziele >

Zakaz handlu w niedziele i święta - problemy z definicją niedzieli >

Kiedy pracownicy call center mogą świadczyć pracę w niehandlowe niedziele? >

Czy zakaz handlu w niedziele obejmuje targi? >

Czy pracownicy piekarni mogą zaczynać pracę o godz. 4:00, w poniedziałek po niedzieli objętej zakazem handlu? >

Zakaz handlu w niedziele i święta - problemy z definicją niedzieli >

Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy >