Zakończyły się konsultacje projektu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Chodzi o wyłączenie dodatku za staż z katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czytaj więcej: Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Dodatek stażowy nie będzie wliczany >

Pracownicy chwalą, pracodawcy krytykują

To zmiana, o którą już dawno zabiegali: pracownicy, związki zawodowe oraz parlamentarzyści i kontynuacja zmian rozpoczętych w 2017 roku, kiedy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony został dodatek do za pracę w porze nocnej.

Sprawdź procedurę w LEX: Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej) >

Projekt negatywnie zaopiniował Business Centre Club. Uważa, że wyłączenie z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy ponownie przyczyni się do zwiększenia kosztów pracy. - Ustawodawca konsekwentnie zwiększa obciążenia przedsiębiorców związanych z zatrudnieniem personelu, przy czym tym inicjatywom legislacyjnym nie towarzyszy żadne wsparcie dla przedsiębiorców - zaznacza Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawdź w LEX: Czy pracownikowi zwolnionemu w połowie miesiąca przysługuje dodatek stażowy? >

Zmiana skłoni do zatrudniania młodszych

Odnosząc się do projektowanej regulacji, wskazuje, że dodatek stażowy związany jest z określonym czasem aktywności zawodowej w danym zakładzie, co powoduje, że do tego dodatku zazwyczaj są uprawnieni długoletni pracownicy. Projektowana regulacja zakładająca, że nastąpi eliminacja tego dodatku z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia będzie stanowiła kolejny czynnik sprzyjający wykluczaniu w pierwszej kolejności z rynku pracy osób starszych, jak również będzie promować zatrudnianie osób młodszych. Z jednej strony wprowadza się zatem programy takie jak „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, a z drugiej strony ustawodawca proponuje wprowadzenie regulacji, która w sposób oczywisty zniechęca do zatrudniania osób starszych. Co więcej należy zauważyć, że takiego skutku proponowanej regulacji nie ujęto w ogóle w ocenie skutków regulacji (OSR), choć jest on oczywisty.

 

Merrick Rosenberg, Daniel Silvert

Sprawdź  
POLECAMY

Zwiększy się rotacja

Dodatkowo, zdaniem BCC, w obliczu proponowanych zmian, pracodawcy mogą stracić zainteresowanie w zapewnianiu pracownikom stabilności zatrudnienia, gdyż z ich punktu widzenia bardziej opłacalna będzie rotacja zespołu osobowego lub stosowanie innych niż umowa o pracę form zatrudnienia, co uniemożliwi pracownikom nabycie uprawnienia do dodatku stażowego. Alternatywą dla tego scenariusza jest całkowita rezygnacja przez prywatnych pracodawców z wprowadzenia tego dodatku, co z kolei pozbawia pracowników motywacji do świadczenia pracy na rzecz pracodawców w dłuższej perspektywie.

Pracodawcy uciekną od układów zbiorowych

Joanna Torbé zwraca też uwagę, że jeżeli pracodawcy prywatni przyznają pracownikom uprawnienie do wypłaty dodatku stażowego, to często uprawnienie to wynika z układów zbiorowych. Zmiana układu zbiorowego wymaga natomiast zgody strony społecznej. Uzyskanie tej zgody, jeżeli jest związane z pomniejszeniem uprawnień pracowników, jest niejednokrotnie bardzo trudne. Tymczasem, pomimo tego, że w wyniku wprowadzenia omawianego projektu zwiększą się koszty pracy, ustawodawca nie przyznaje pracodawcom żadnych szczególnych uprawnień do zmiany źródeł prawa, z których one wynikają, w taki sposób, aby ułatwić modyfikacje uprawnień pracowniczych w tym zakresie. Należy przypuszczać, że będzie to skutkować nie tylko koniecznością zmierzenia się przez pracodawców z nowymi kosztami (i próbą ich zrekompensowania w innych obszarach), ale przede wszystkim będzie zniechęcać pracodawców do zawierania takich porozumień, gdyż mogą one być – bez jakiegokolwiek udziału zainteresowanych stron – źródłem kosztów, których jednostronne ograniczenie będzie niemożliwe.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Praca w nocy >

Wynagrodzenie minimalne zleceniobiorców >

Płaca minimalna w 2019 r. i wysokość innych świadczeń >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019 r. >

Przechowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem minimalnej stawki godzinowej >

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP >