Na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują zasadniczo cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, C (weterani stanowią zaledwie 0,2% aktywnych zawodowo). Mają one różne podejście do pracy, inaczej rozumieją rozwój, lojalność, poświęcenie pracy i organizacji. Zarządzanie odmiennymi oczekiwaniami pracowników może sprawiać trudność i stanowić wyzwanie.

Jako szczególnie „problematyczne” uważa się pokolenie baby boomers (określane jako „niereformowalne”), jak również najmłodsze – ostatnie roczniki pokolenia Y („nielojalne”) oraz dopiero co wchodzące na rynek pracy – pokolenie C („roszczeniowe”). Z braku zrozumienia potrzeb, podobieństw oraz różnic między pracownikami w firmach dochodzi często do konfliktów, nieporozumień, niepotrzebnych rezygnacji z pracy czy demotywowania cennych dla organizacji pracowników, frustracji zarówno po stronie załogi, jak i osób zarządzających. Jednocześnie zespół zróżnicowany pod względem wieku, obejmujący reprezentantów różnych pokoleń, daje dostęp do szerokiej puli kompetencji i doświadczeń, zwiększa kreatywność i pomnaża metody rozwiązywania problemów.

– Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces – mówił Henry Ford.

Co może pomóc młodemu liderowi, który musi się odnaleźć w dojrzałym zespole? Oto 5 wskazówek z książki "Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego":
● Okazanie pokory – powiedzenie wprost, że chce się uczyć od pracowników z dużym stażem, jednocześnie dając dużo od siebie.
● Zbudowanie swojej pozycji już na wstępie poprzez unikanie rozwiązań siłowych.
● Przezwyciężenie przez lidera stereotypowego myślenia, że dojrzali pracownicy nie chcą zmian i rozwoju.
● Torowanie komunikacji – pracownicy z pokolenia X i BB nie byli premiowani za przebojowość i walczenie o swoją pozycję; raczej oczekiwać będą zachęty do wypowiadania się, dzielenia swoimi opiniami, a nawet pozazawodowej rozmowy.
● Młody lider powinien również pamiętać, że dojrzałym pracownikom trudniej może przychodzić kwestionowanie jego decyzji, bo jest szefem. Warto wobec tego od samego początku budować kulturę otwartości i premiować wypowiadanie własnych opinii przez pracowników.

Justyna Kliombka-Jarzyna, współautorka książki "Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego" podkreśla, że praca w różnorodnym, multigeneracyjnym zespole przynosi bezsporne korzyści. Jednak budowanie takiego zespołu wymaga od lidera dużej świadomości. Z jednej strony warto wiedzieć, co ukształtowało przedstawicieli różnych pokoleń, jakie są ich potrzeby, silne i mocne strony, a także co zyskuje zespół, którego są członkami. Z drugiej strony istotne jest to, aby mieć świadomość, w jaki sposób dostosowywać swój styl zarządzania, aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby i rozwijać posiadany przez nich potencjał. Liderzy w zespołach mulitgeneracyjnych nie muszą rozwijać szczególnych kompetencji, potrzebują raczej nauczyć się bycia elastycznymi i dostosowywać swój styl zarządzania do potrzeb każdego pracownika. Liderzy, którzy budują najbardziej zaangażowane i zgrane zespoły, osiągają najlepsze wyniki. Więcej cennych i bardzo praktycznych wskazówek dot. zarządzania międzypokoleniowego, motywowania zespołów i rozwiązywania konfliktów tutaj >>