W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 20 grudnia 2019 r. nowelizującą ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i niektórych innych ustaw.

Czytaj również: Fundusz dla niepełnosprawnych ma być "do zadań specjalnych">>

Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Czytaj w LEX: Nowe obciążenie wynagrodzeń - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych >

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

  


Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego ze środków Funduszu, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. oraz przepis zmieniający  ustawę o finansach publicznych, w konsekwencji zmiany nazwy Funduszu oraz dodania do zadań funduszu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przepis ten wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.