Składka na fundusz wyniesie 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Finansowanie zapewni także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych płacona w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.

  


Podatek od bogactwa?

Zgodnie z projektem osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne, będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zobacz również: Danina solidarnościowa - projekt ustawy gotowy >>

Sumowaniu podlegać będą dochody podatników opodatkowane według skali progresywnej (np. z pracy najemnej, z przychodów z działalności wykonywanej osobiście), jak również skali proporcjonalnej, m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody zagranicznej spółki kontrolowanej. Zapłaty daniny solidarnościowej trzeba będzie dokonać w terminie składania rocznego zeznania podatkowego, tj. do 30 kwietnia następnego roku.

 

 

 

Fundusz wymaga debaty

Eksperci zwracają uwagę, że powołanie funduszu wymaga dyskusji. W tym celu Instytut Finansów SGH organizuje IX debatę podatkową. Będzie ona dotyczyła daniny solidarnościowej. Debata odbędzie się 25 października 2018 r., w godz. 17.00-19.30, w auli I, budynku C, przy al. Niepodległości 128 w Warszawie. Spotkanie będzie dotyczyć w szczególności przyczyn i uzasadnienia wprowadzenia nowej daniny.

Harmonogram IX Debaty >>

Debata organizowana jest w formule otwartej. Relacja ukaże się w Przeglądzie Podatkowym.