Świadczenie „Mama plus” także dla ojców

O świadczenie będą mogły się starać się matki, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat). Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci (po osiągnięciu 65 lat), w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Prawo do świadczenia uzupełniającego będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

 


Świadczenie będzie przyznawane na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej. ZUS i KRUS będzie sprawdzał m.in. sytuację dochodową osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury. Od marca emerytura będzie ona wynosiła 1100 zł brutto.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, odpowiadając na pytania senatorów zwrócił uwagę, że przy ocenie prawa do świadczenia będą brane pod uwagę jedynie źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Oznacza to, że np. wysoka emerytura lub wynagrodzenie męża nie spowoduje, że kobieta nie otrzyma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Emerytura, jakiekolwiek świadczenie, wynagrodzenie, dochód z działalności gospodarczej, jaki osiąga drugi ze współmałżonków, ten który utrzymuje rodzinę, nie jest brane pod uwagę przy ocenie prawa do świadczenia – wyjaśniał wiceminister.

 

Według wyliczeń resortu rodziny i pracy z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie na program "Mama 4 plus" przeznaczono około 801,3 mln zł.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Więcej: Emerytura Mama 4 plus - Sejm uchwalił ustawę>>