Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek informację sygnalną „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r.”. Przy czy, co istotne, jest to przeciętne zatrudnienie po przeliczeniu wymiarów etatów osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Badanie nie obejmuje zatem m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Czytaj również: Przeciętne wynagrodzenie zafałszowuje rzeczywistość, bo nie obejmuje małych firm
 

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Jak podaje GUS, w lipcu w porównaniu z czerwcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym pracowników sezonowych, zwiększania wymiarów etatów, a także mniejszej absencji chorobowej. Porównując lipiec 2022 r. do lipca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,3 proc., podczas gdy w lipcu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco niższy i wyniósł 1,8 proc.

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, jednak do grudnia 2021 r. nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r. Od początku 2022 roku widoczny był wzrost przeciętnego zatrudnienia względem poprzedniego miesiąca, z wyjątkiem maja 2022 r., kiedy to odnotowano jego niewielki spadek. W lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o ok. 11,5 tys. etatów – czytamy w informacji GUS.

Według GUS, w lipcu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do czerwca 2022 r. o 3,4 proc., podczas gdy w lipcu 2021 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. płace zanotowały mniejszy wzrost, tj. o 0,9 proc.

Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w lipcu 2022 r. względem czerwca 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka oraz wypłaty odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń). Na zwiększenie się płac w lipcu 2022 r. miały także wpływ podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, a także dodatkowych nagród jednorazowych, m.in. w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”. Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano prawie we wszystkich sekcjach PKD 2007, z czego największy w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 62,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 11 910,56 zł (miesiąc wcześniej 7 323,11 zł), w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 26,1 proc.) i płacą w wysokości 14 975,43 zł (miesiąc wcześniej – 11 877,54 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (o 22,9 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11 020,26 zł (miesiąc wcześniej wyniosły - 8 965,75 zł). Minimalny spadek wynagrodzeń zaobserwowano w sekcji „Pozostała działalność usługowa” (o 0,3 proc.).

W skali roku (lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 15,8 proc. Przed rokiem (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 8,7 proc.