Jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny w informacji o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku, dane odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób. Źródłem danych jest „Meldunek o działalności gospo­darczej” (DG‑1). W ramach tego sprawozdania, podmioty o liczbie pracujących 50 lub więcej osób badane są metodą pełną, a podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób - metodą reprezentacyjną.

Czytaj również: Lewiatan: Płace rosną coraz szybciej>>
 

Przeciętne zatrudnienie na poziomie zbliżonym do miesiąca wcześniej

I tak, w lipcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. W dwóch poprzednich miesiącach zaobserwowano natomiast wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 proc., zarówno w czerwcu 2021 r. względem maja 2021 r., jak i w maju 2021 r. względem kwietnia 2021 r.

W relacji lipiec 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast od czerwca 2020 r. zaobserwowano jego wzrost. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom. W lipcu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na prawie niezmienionym poziomie - widoczny był jego minimalny wzrost o ok. 2,4 tys. etatów.

 


…a przeciętne miesięczne wynagrodzenie nieznacznie w górę

W przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, w lipcu 2021 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, odnotowano minimalny wzrost o 0,9 proc. Jak twierdzi GUS, spowodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. Przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc.

Narastająco w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,1 proc. w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” do 11,1 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,1 proc.
Przypomnijmy, że sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. leśnictwa i pozyskiwania drewna, rybołówstwa w wodach morskich, górnictwa i wydobywania, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatry­wania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powie­trze do układów klimatyzacyjnych, dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją. Obejmuje także budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych (włączając moto­cykle),  transport i gospodarkę magazy­nową, działalność związaną  z zakwaterowaniem i usługami gastro­nomicznymi, informację i komunikację, działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, działalność prawniczą, rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego, naprawę i konserwację komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego oraz pozostałą indywidualną działalność usługową.