Zmiany wprowadzone w 2017 roku spowodowały, że liczba osób uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, które trafiły do Krajowego Rejestru Dłużników, spadła prawie czterokrotnie – z 2500 do 650 we wrześniu 2017 r. Lawinowo wzrosła też liczba składanych zawiadomień dotyczących niealimentacji - z 50 tys. w całym 2017 r. do przeszło 113 tysięcy w połowie października bieżącego roku. Ale problem osób niepłacących alimentów wciąż istnieje.

Czytaj też: Bat na dłużników alimentacyjnych? Więcej zawiadomień i skazań >

Dlatego rząd przyjął kolejny pakiet zmian, które mają poprawić ściągalność alimentów. Nowe rozwiązania wejdą w życie szybko - większość już 1 stycznia 2019 r. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych trafił właśnie do Sejmu.

Alimenciarze na roboty publiczne

Zgodnie z projektem, na organizatora robót publicznych nałożony zostanie obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dokonując podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, będzie brał w szczególności pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych.

Wyższe kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego

W projekcie założono podniesienie – od 1 października 2019 r. – kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł. Dzięki tej zmianie dodatkowe 60 tys. dzieci będzie mogło korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Szybsza wymiana informacji pomiędzy ZUS i komornikami

Zaproponowano rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Takie rozwiązanie pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego, w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej.

Wyższe kary dla pracodawców

Ponadto, zaproponowano zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał zajętego wynagrodzenia bezpośrednio komornikowi, dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy).

Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.
Zmiany umożliwią też komornikom prowadzenie egzekucji z  otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych –  do 50 proc. tych diet.

Ponad 300.000 osób nie płaci alimentów

Według danych BIG InfoMonitor na koniec maja tego roku liczba dłużników alimentacyjnych figurujących w rejestrach tej firmy, wynosiła 317 953 osób. Ich łączne zaległości przekroczyły 11,8 mld zł. Spośród uchylających się od obowiązku łożenia na dzieci 301 034 osoby to ojcowie. Kobiety stanowią 5 proc. dłużników. W ciągu roku liczba uchylających się od obowiązku alimentacyjnego wzrosła o 7874 osób. Rekordzista ma 668 tys. zł niezapłaconych alimentów i od 10 lat figuruje w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.