Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przepisy bhp zalecają utrzymywać na stanowiskach pracy niezbędny zapas materiałów potrzebnych do produkcji. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w stosunku do materiałów niebezpiecznych utrzymywać na stanowisku pracy zapas nie większy niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. Do przechowywania gazów spawalniczych można stosować przepisy bhp przy pracach spawalniczych, które określają liczbę przechowywanych butli jako niezbędną ilość dla wykonywanego procesu oraz po jednej zapasowej z każdego rodzaju gazu. Przepisy nie odnoszą się do gazów niepalnych, należy jednak pamiętać o ich właściwościach. Dla przykładu, tlen jest niepalny, lecz podtrzymuje i wzmaga palenie i może wchodzić w gwałtowne reakcje z materiałami łatwopalnymi. Naczynia zawierające produkt, jeżeli znajdą się pod działaniem ognia, mogą eksplodować.

Zobacz także: Niebezpieczne substancje w miejscu pracy – sposoby ochrony>>

Zgodnie z § 46 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane. Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielające uciążliwe zapachy należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w sposób określony w instrukcjach, o których mowa w § 41 r.b.h.p.

Zobacz także: Ewidencja substancji chemicznych - czy to obowiązek>>

Według § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych należy:

  1. wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub według wskazań ich producenta;
  2. utrzymywać ilość materiału niebezpiecznego znajdującego się na stanowisku pracy nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

Do materiałów niebezpiecznych według § 2 ust. 1 pkt 1 r.o.p.b. zaliczamy:

  • a) gazy palne,
  • b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
  • c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
  • d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
  • e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
  • f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
  • g) materiały mające skłonności do samozapalenia,
  • h) materiały inne niż wymienione w lit. a-g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru.

Przepis § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) dotyczy przechowywania butli w spawalni. Zgodnie z nim w spawalni mającej nie więcej niż 10 stanowisk spawalniczych, na których są stosowane gazy palne, dopuszcza się indywidualne wyposażenie każdego stanowiska w butle niezbędne dla prowadzenia procesu technologicznego oraz w jedną zapasową butlę każdego rodzaju gazu stosowanego na tym stanowisku. Butle zapasowe powinny być przechowywane w wyodrębnionych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych bądź w wydzielonych miejscach spawalni, wyraźnie oznakowanych i zabezpieczonych.
Dokładne informacje o sposobie przechowywania czy magazynowania gazów powinny być zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.