Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.) - dalej r.b.p.s. określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne metali i tworzyw termoplastycznych.
Zgodnie z § 27 r.b.p.s. prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Osoby zgodnie z § 28 r.b.p.s. wykonujące ręczne cięcie termiczne, zgrzewanie, ręczne lutowanie oraz zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Pracownik obsługujący robota spawalniczego powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, gdyż jest traktowany jako operator automatów spawalniczych.
Operator automatów spawalniczych to osoba zajmująca się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych spawalniczych. Z racji tego, że urządzenia te mogą stanowić zagrożenie dla posługujących się nimi osób, do tego typu czynności niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i ich ocena przez trzecią, niezależną stronę.
Operator automatów spawalniczych powinien mieć specjalne kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000 - Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.
W normie tej podano istotne zakresy uznania, warunki badań i konieczną wiedzę związaną z funkcjonowaniem urządzeń spawalniczych przy egzaminowaniu personelu obsługującego w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane metody spawania metali. W załączniku C podano zaleconą postać świadectwa egzaminu. Norma ma zastosowanie przy egzaminowaniu personelu lub przy jego uznawaniu, gdy jest to wymagane przez zamawiającego, jednostkę inspekcyjną lub inne organizacje.
Aby zostać operatorem automatów spawalniczych, należy spełnić następujące wymagania:
1) posiadać podstawowe wykształcenie,
2) mieć ukończone 18 lat,
3) posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
4) posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności,
5) zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.
Kursy spawania i egzaminy spawaczy powinny być przeprowadzane zgodnie z normami:
PN-EN 287-1 A1, PN-EN 287-2 A2, PN-EN 9606-3.
Metody spawania obejmują:
- 111 - spawanie łukowego elektrodą otuloną, stale niestopowe,
- 131 (MIG) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych aluminium,
- 135 (MAG) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych,
- 136 (MAG) - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/drutem proszkowym,
- 141 (TIG) - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.
W celu zdobycia uprawnień spawalniczych pracownik może wziąć udział w kursie prowadzonym zgodnie z aktualnymi programami spawalniczymi. Czas trwania kursu może zależeć od indywidualnych potrzeb słuchacza i może trwać od kilku dni do miesiąca, gdzie dni i godziny zajęć są ustalane indywidualnie. Po skończonym kursie uczestnik przystępuje do egzaminu praktycznego.
W celu zdobycia uprawnień spawalniczych pracownik może także podejść do egzaminu praktyczny, na którym słuchacz samodzielnie wykonuje określoną próbkę. Po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.