Prace na wysokości

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby podwyższenia te były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, a pracownicy mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych.

Zobacz także: Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy>>

Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy m.in. zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.) oraz stosowanie hełmów ochronnych.
Wymagania powyższe dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Kto może pracować na wysokościach?

Kandydat do pracy na wysokości musi przejść profilaktyczne badania lekarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).

Zobacz także: Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości>>

Dowiedz się więcej z książki
BHP w budownictwie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Osobie, która będzie wykonywała pracę na wysokości pracodawca musi w skierowaniu na wstępne badania lekarskie zaznaczyć, że osoba ta będzie wykonywała pracę na wysokości powyżej 1 lub powyżej 3 m. Lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami bada kandydata pod kątem jego możliwości psychofizycznych do pracy na wysokości. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości otwiera drogę do szkolenia przygotowującego do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości. Te szkolenia, to zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) szkolenie wstępne w zakresie bhp, a w szczególności instruktaż stanowiskowy.

Zobacz także: Czy praca na wózku widłowym jest pracą na wysokościach?>>

Bezpieczeńśtwo pracy

Przy organizowaniu pracy na wysokości pracodawca ma obowiązek wybrać odpowiedni sprzęt roboczy, zapewniający bezpieczne warunki wykonywania tej pracy. Środki ochrony zbiorowej i w tym przypadku mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. Muszą one być na tyle skuteczne, aby zapobiec upadkowi i obrażeniom zatrudnionych na wysokości pracowników. W tym celu należy zastosować bezpieczne przejście do miejsc tymczasowej pracy na wysokości i między platformami, kładkami lub pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach. W przypadku stosowania wejścia z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalania pozycji pracownika, należy zastosować siedzisko z odpowiednim wyposażeniem. Lina robocza wraz z liną bezpieczeństwa powinny być oddzielnie zakotwiczone, natomiast pracownicy muszą mieć odpowiednią uprząż przyczepioną do liny bezpieczeństwa. Lina robocza musi być wyposażona w bezpieczne środki wejścia i zejścia oraz samoblokujący się system zapobiegający upadkowi pracownika. Natomiast lina bezpieczeństwa (ubezpieczająca) powinna być wyposażona w ruchomy system zabezpieczenia pracownika przed upadkiem, podążający za jego ruchami.

Zobacz także: Bezpieczne prace na wysokości>>