Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Przepisy wyraźnie podkreślają, że nie chodzi tu jednak o prace na powierzchniach:
- osłoniętych ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
- wyposażonych w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Fakt korzystania ze środków ochrony indywidualnej (np. wspomniane szelki bezpieczeństwa) nie zmienia sposobu kwalifikacji pracy na wysokości.
W podanym przypadku wydaje się oczywiste, że drabina służy do przemieszczania się na wysokość większą niż 1 m. Należy jednak zaznaczyć, że fakt korzystania z drabiny w celu dojścia do stanowiska pracy nie jest rozumiany jako praca, a jedynie jako czynność krótkotrwała w ramach wykonywania pracy. Zagrożenie ryzykiem nieszczęśliwego wypadku w trakcie wchodzenia czy schodzenia po drabinie jednak istnieje (zwłaszcza, gdy mowa o większej wysokości) i dlatego wskazane jest, by spełniać wymagania obowiązujące przy pracach na wysokości.
W przypadku prac na wysokości obowiązuje przepis § 81 r.b.h.p. zobowiązujący pracodawcę do określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu tych prac, a zwłaszcza do zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby, odpowiednich środków zabezpieczających, a także instruktażu pracowników. Techniczne warunki bhp prac na wysokości określają przepisy § 105-110 r.b.h.p.
Dodatkowo warunkiem dopuszczenia do pracy na wysokości jest pozytywny wynik badań lekarskich, określonych w pkt V.3. załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.