Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Firma posiada aluminiowe przenośne podesty (schodki z kółkami, większość z platformą do stania na najwyższym poziomie) do obsługi urządzeń na wysokości. Podesty te, posiadają znak CE i deklarację zgodności wydane w 2002 r. Różne podesty mają platformy do stania na wysokości od 1 do 3 m. Wszystkie posiadają obarierowanie z 3 stron - posiadając burtnice o wysokości 15 cm, balustradki na wysokości 1,1 m oraz "stężenia" zapobiegające wypadnięciu między balustradą, a burtnicą. Nie posiadają natomiast bramek od strony schodków. Są jedynie wyposażone w cienki łańcuszek, dość łamliwy, który nie zapewnia ochrony przed spadnięciem, np. przy nagłym wychyleniu się do tyłu.
Czy wyżej wymienione zabezpieczenia podestu pozwalają na pracę bez stosowania środków ochrony indywidualnej w świetle wymagań przy pracy na wysokości?
Jakie uprawnienia musi posiadać osoba lub firma, aby dokonywać przeglądów technicznych podestów?
Czy wymiana łańcuszka na mocniejszy i stabilniejszy jest ingerencją w maszynę i wymaga wydania osobnego dokumentu przez firmę dokonującą takiej przeróbki?
Czy w takiej sytuacji podest nadal posiada certyfikat CE?

Odpowiedź
Brak bramek od strony schodków na podeście ruchomym przenośnym i wyposażenie podestu jako zabezpieczenia tylko w cienki łańcuszek, dość łamliwy, który nie zapewnia ochrony przed spadnięciem, np. przy nagłym wychyleniu się do tyłu, powinien powodować pracę pracowników na podeście ruchomym przenośnym z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej wymaganych przy pracach na wysokości.
Do obsługi i przeglądów technicznych podestów ruchomych przenośnych w sposób ręczny nie ma potrzeby posiadania odpowiednich uprawnień, a wystarczy jedynie postępowanie przy obsłudze i przeglądach technicznych zgodnie z instrukcją producenta.
Wymiana łańcuszka na mocniejszy i stabilniejszy nie jest na tyle poważną ingerencją w maszynę która wymagałaby wydania osobnego dokumentu przez firmę dokonującą takiej przeróbki. W powyższej sytuacji podest nadal posiada certyfikat CE.
Ruchome podesty robocze można niekiedy traktować podobnie jak rusztowania, zwłaszcza w zakresie podlegania ogólnym przepisom w zakresie bhp dotyczących wymogów dla prac na wysokości, kiedy wysokość umiejscowienia podestu wynosi powyżej 1 metra nad poziom otaczającego terenu.
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
2) posiadać stabilną konstrukcje dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,
5) posiadać poręcz ochronną,
6) posiadać piony komunikacyjne.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.