Obecnie ustawa o SW przewiduje wygaśnięcie stosunku służbowego z mocy prawa ze względu na nieobecność funkcjonariusza w służbie przez okres powyżej trzech miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania. Jak podkreślają autorzy projektu, brakuje regulacji umożliwiającej takiemu funkcjonariuszowi ponowne nawiązanie stosunku służbowego, gdy prowadzone w jego sprawie postępowanie karne zostanie prawomocnie umorzone, bądź też zostanie zakończone wyrokiem uniewinniającym. 

Z uzasadnienia do projektu wynika, że w przypadku ustawy o SW sytuacja jest  szczególna, w której stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa z mocy prawa ze względu na jego nieobecność w służbie z powodu tymczasowego aresztowania i jednocześnie stwierdzające o tym rozstrzygnięcie nie podlega ani kontroli instancyjnej, ani kognicji sądów administracyjnych. Tymczasem - jak podkreślono - sam fakt zastosowania wobec funkcjonariusza środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie przesądza w żaden sposób, że dopuścił się on jakiegokolwiek nagannego czynu, który naruszałby prawo bądź godził w autorytet wykonywanej służby.

Czytaj również: Nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej podpisana

- Co więcej, w polskim systemie prawnym obserwowany jest obecnie poważny problem nadużywania instytucji tzw. małego świadka koronnego, a funkcjonariusze SW należą do grupy osób szczególnie narażonej na często bezzasadne i bezpodstawne oskarżenia ze strony osób chcących skorzystać z tej instytucji, co może prowadzić do długotrwałego postępowania karnego często wiążącego się z przedłużającym się stosowaniem tymczasowego aresztowania - argumentują autorzy projektu. Dlatego zaproponowano uchylenie decyzji o zwolnieniu ze służby w związku z aresztowaniem, gdy ostatecznie doszło do uniewinnienia lub umorzenia sprawy funkcjonariusza, stanowiło podstawę do ewentualnego powrotu tego funkcjonariusza do służby.

Jednocześnie, jak podaje PAP, w projekcie zaproponowano zmiany w ustawach o ABW, AW, SKW, SWW i CBA, które mają wprowadzić spójne i analogiczne zasady przywracania funkcjonariuszy do pracy we wszystkich ze służb.

Prace nad tym projektem zainicjowano po petycji wniesionej do Senatu jeszcze w 2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.