„Janusze czy anioły biznesu? Polacy oceniają swoich szefów” to badanie, jakie przeprowadził serwis kariery InterviewMe.pl. Zapytano w nim 1181 respondentów o relacje ze swoim przełożonym/przełożoną.

Czytaj również: Badanie: Wzrosło zaufanie do bezpośrednich przełożonych, ale nie do najwyższej kadry>>

Czytaj też: Lepsze zdrowie i zadowolenie personelu opłaca się przedsiębiorstwu - na przykładzie Szwecji >>>

Polscy szefowie na tle zagranicznych

Ankieta wykazała, że 71 proc. polskich szefów ma dobre stosunki ze swoimi pracownikami. Niestety jednocześnie prawie połowa (47 proc.) Polaków uważa, że polscy szefowie prezentują niższą kulturę pracy w porównaniu do ich zagranicznych odpowiedników. Na dodatek aż 58 proc. badanych twierdzi, że praca w polskiej firmie oznacza gorsze warunki pracy niż w firmie zagranicznej.

Okazuje się, że aż 43 proc. pracodawców zatrudnia rodzinę lub znajomych, chociaż według oceny 67 proc. ankietowanych, ci ludzie są w gruncie rzeczy osobami kompetentnymi. Jednocześnie aż 39 proc. Polaków nie ma zaufania do tego, że ich szef prowadzi dobrze swój biznes.

Czytaj też: Wizerunek firmy jako pracodawcy - komentarz praktyczny >>>

Wydaje się, że Polacy mają bardzo wysoką świadomość roli przełożonego i oceniają jego pracę jako ciężką i wymagającą, w tym obarczoną dużym stresem. Prawdopodobnie częściowo z tego bierze się szacunek do przełożonych. Fakt, że ponad połowa z nas nigdy nie chciałaby przejąć roli czyjegoś szefa, potwierdza, że uznajemy ją za w jakimś stopniu obciążającą -  uważa Marta Rojewska, autorka badania.

 

 

Naganne zachowania polskich szefów

Badanie ujawniło także występowanie nagannych zachowań wśród polskich przełożonych. A mianowicie:

 • Kontaktowanie się (w sprawach zawodowych) po godzinach pracy (43 proc.)
 • Przeklinanie w obecności pracowników (33 proc.)
 • Kontaktowanie się (w sprawach zawodowych) w czasie wakacji (31 proc.)
 • Krzyczenie na pracowników (28 proc.)
 • Złe traktowanie pracowników (21 proc.)
 • Komentowanie poglądów pracowników (16 proc.)
 • Kierowanie aluzji seksualnych do pracownic / pracowników (13 proc.)
 • Komentowanie orientacji seksualnej pracowników (9 proc.).

Czytaj też: Zmiana relacji pracownik – pracodawca >>>

 


Jak zauważają autorzy badania, złe zachowania szefów, takie jak np. wyzywanie pracowników, zdarzają się najczęściej w branży gastronomicznej.

Badanie InterviewMe ujawnia, że polscy szefowie są w większości darzeni przez swoich pracowników szacunkiem i mają z nimi dobry kontakt. Uwagę zwraca jednak fakt, że w gastronomii relacje między przełożonymi a zatrudnionymi nie tylko są znacznie gorsze niż w innych branżach, lecz także łatwo się w nich dopatrzeć przejawów mobbingu. Dość zaskakujące wydaje się również to, że co piąty Polak jest gotowy usprawiedliwić stresem naganne i agresywne zachowania szefa. — zauważa Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Inne ciekawe wyniki analizy to:

 • Aż 54 proc. badanych nie chciałoby być czyimś szefem / szefową.
 • Do strachu przed swoim szefem przyznaje się 14 proc. badanych.
 • Prawie 80 proc. ankietowanych deklaruje, że odeszłoby z dobrze płatnej pracy, gdyby szef się na nich wyżywał.
 • Co piąty badany uważa, że duża odpowiedzialność i potencjalnie związany z nią stres są wytłumaczeniem dla przemocowych zachowań wobec pracowników.
 • Wśród pracowników gastronomii, aż 30 proc. boi się swojego szefa, a 20 proc. słyszy od przełożonego wyzwiska.
 • Co czwarty Polak ma trudności z uzyskaniem od szefa zgody na urlop w zaplanowanym przez siebie terminie.
 • W ogromnej większości (73 proc.) jesteśmy zdecydowani odejść nawet z bardzo dobrej pracy, jeśli szef traktuje nas źle (wyżywa się na nas).