Rada Ministrów przyjęła 11 czerwca br. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., którą przedstawiło ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł. Z danych GUS wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków. W 2018 r. pensja minimalna wynosiła 2100 zł, przy minimalnej stawce godzinowe 13,7 zł.

 

Płaca minimalna w górę

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2 450 zł (w 2019 r. – 2 250 zł, co oznacza wzrost o 8,9 proc. i stanowi 46,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r.). Zaproponowano także minimalną stawkę godzinową w 2020 r. na poziomie 16 zł (w 2019 r. – 14,70 zł).

Czytaj też: Rostkowski: Im wyższa będzie płaca minimalna, tym więcej ludzi straci pracę >

- Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników) - wskazał rząd.

Sprawdź w LEX: Czy dodatek za trudne warunki pracy jest wliczany do płacy minimalnej? >

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt musi zaopiniować strona społeczna. Jeśli nie osiągnie się wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej jest ustalana poprzez rozporządzenie rządu.

 


Zgodnie z propozycją związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co dałoby kwotę brutto 2520 zł. Pracodawcy są bardziej ostrożni w kwestii podnoszenia minimalnej płacy i chcą, aby ona wzrosła do 2387 zł.

Wcześniej ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że propozycja jej resortu ws. płacy minimalnej będzie wyższa od tej, którą gwarantuje ustawa. Zgodnie z prawem minimalna pensja musi wzrosnąć w 2020 r. co najmniej do 2345 zł. Minister zwróciła uwagę, że utrzymanie minimalnej pensji na poziomie tego, co zakładają przepisy spowodowałoby, że relacja przeciętnego wynagrodzenia do minimalnego spadłaby z 47,2 do poziomu 44,9 proc. - Naszym dążeniem jest nie pogarszanie się tej relacji. W związku z tym na pewno będziemy wnioskować do pana premiera o wyższe podwyższenie minimalnego wynagrodzenia i pochodnej od tego stawki godzinowej niż to, co wynika z ustawowej regulacji - mówiła.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca, który przyjął ucznia szkoły zawodowej na staż uczniowski może wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie >

 

Należy uważać na podwyższanie minimalnej pensji

Zdaniem Pracodawców RP ministerialna propozycja może negatywnie wpłynąć w szczególności na konkurencyjność mniejszych firm, zwłaszcza tych z regionów słabiej rozwiniętych. W ich ocenie tempo podwyższania płacy minimalnej powinno być bardziej dostosowane do tempa wzrostu produktywności przedsiębiorstw. - Ustawowa wysokość wynagrodzenia ma wpływ na całą gospodarkę, a nie tylko na relację pracownik-pracodawca. Wzrost płacy minimalnej oznacza m.in. wzrost wysokości kar za przestępstwa karnoskarbowe. Ponadto wysoki poziom płacy minimalnej przyczyni się do zwiększenia już dużej presji płacowej, która jest wyzwaniem dla pracodawców - podkreślają.

Podwyżka w budżetówce?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020.
 Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

  • dynamika realna PKB – 3,7 proc.
  • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,5 proc.
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 6,0 proc
  • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,3 proc.
  • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 969 tys. etatów
  • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,1 proc.
  • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 555 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2019 r.)
  • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).