Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i przyjęty w listopadzie przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi miał dostosować rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. Nowe przepisy, jak deklarowali autorzy projektu, mają m.in. zachęcić osobę wykluczoną społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikami zajęć w CIS są osoby, które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji, umożliwiającej powrót do pełnienia ról społecznych oraz przywracania wśród uczestników zdolności świadczenia pracy.

Czytaj więcej: MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym>>

 Najważniejsze rozwiązania

  • Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełniać tzw. przesłanki  ubóstwa decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie. Ubóstwo – mogące być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wykluczenia społecznego – nie powinno mieć decydującego wpływu na dostęp do wsparcia, którego celem jest włączenie społeczne i zawodowe. Ponadto osoby, których sytuacja życiowa powoduje wykluczenie społeczne i zawodowe, a dochód nieznacznie przekracza kryteria dochodowe (np. ze względu na to, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami) będą mogły zostać skierowane do CIS.
  • Podwyższona została wysokość świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w CIS. Świadczenie to wzrośnie ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS.
  • Uelastyczniony został czasu pobytu w CIS. Dotychczas, czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosił przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowe przepisy umożliwią większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do min. 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on być dłuższy niż 40 godzin.
  • Czas uczestnictwa w zajęciach CIS będzie mógł zostać przedłużony na dodatkowy okres, nieprzekraczający 12 miesięcy (dotychczas 6 miesięcy). Oznacza to, że maksymalny okres uczestnictwa wyniósłby 24 miesiące (dotychczas 18 miesięcy).
  • Obecnie, kierownik CIS może przyznać uczestnikowi do 6 dni wolnych od zajęć.  Z doświadczenia wynika, że w przypadku wielomiesięcznego programu, liczba dni wolnych jest niewystarczająca. Uczestnik CIS, z przyczyn od siebie niezależnych, może potrzebować bowiem czasu np. na opiekę nad dzieckiem. Dlatego liczba dni wolnych od zajęć została zwiększona do 6 dni dodatkowych w przypadku przedłużenia uczestnictwa. Wymiar dodatkowych dni wolnych będzie proporcjonalny do okresu przedłużenia uczestnictwa. Zwiększony został także limit dni nieobecności z powodu choroby, z 14 do 21 dni.
  • Z 12 miesięcy do 6 miesięcy skrócony został okres, na który pracodawca będzie się zobowiązywał – w ramach instytucji zatrudnienia wspieranego – przyjąć do pracy uczestnika lub absolwenta Centrów Integracji Społecznej lub Klubów Integracji Społecznej w zamian za refundację części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne. Dotychczasowe rozwiązanie zobowiązujące pracodawcę do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy nie przynosiło bowiem zamierzonych rezultatów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.