Etatowy pracownik fizyczny Sopockiego Klubu Tenisowego Tomasz C. otrzymał niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Zwrócił się więc do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy i odszkodowanie.

Zasądzenie odszkodowania

Sąd pierwszej instancji potwierdził roszczenie i przyznał powodowi odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy w wysokości trzykrotnej pensji miesięcznej (na podstawie art. 45 par. 2 Kodeksu pracy).

Według tego przepisu sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Czytaj: SN: Wolność zrzeszania oznacza brak nadzoru nad rejestracją stowarzyszeń>>
 

Takie orzeczenie sądu było podyktowane ogłoszeniem upadłości przez klub tenisowy. Sąd stwierdził, że powrót na to samo stanowisko nie byłby możliwy, z powodu przeniesienia klubu z Sopotu do Siedlec.

Zobacz procedurę w LEX: Orzekanie o roszczeniu alternatywnym w sprawach z zakresu prawa pracy >

Pozwany odwołał się do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który uznał, że nie musi zawieszać postępowania z powodu upadłości. Sąd II instancji orzekł, że nie ma podstaw do przywrócenia powoda do pracy, choć wypowiedzenie było wadliwe.

Teza powoda, że żądanie przywrócenia do pracy nie przekształca się w roszczenie pieniężne, nie była słuszna, i ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na wypłatę odszkodowania.

 


Skarga kasacyjna syndyka

Skargę kasacyjną złożył syndyk masy upadłości, zarzucając sądowi naruszenie art. 145 ust. 1 i art. 236 ustawy - Prawo upadłościowe, gdyż uznał on, że wypłata odszkodowania jest dopuszczalna. Czy to odszkodowanie syndyk ma wypłacić z bieżących wpływów, czy roszczenie wpisać na listę wierzytelności?

Zgodnie z powołanymi przepisami postępowanie sądowe, w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

- Roszczenie o przywrócenie do pracy nie przekształca się w prawo majątkowe - dowodził pełnomocnik syndyka adwokat Piotr Staniec. - A nie każde ogłoszenie upadłości powoduje likwidację przedsiębiorstwa. Z drugiej strony - powstaje problem, gdzie miałby być przywrócony pracownik, gdyby przedsiębiorstwo sprzedano?

SN: Syndyk wypłaci odszkodowanie

Sąd Najwyższy w wyroku z 19 września br. oddalił skargę syndyka. - Gdy następuje upadłość w trakcie postępowania sądowego, a istnieje roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy, to nie ma podstaw do zawieszenia takiego postępowania - potwierdziła sędzia Romualda Spyt. - Takie roszczenie nie przekształca się w roszczenie pieniężne - dodała.

Jednak Sąd Najwyższy dostrzega możliwości syndyka względem takiego pracownika. Syndyk ma prawo zmodyfikować umowę o pracę, nawet zwolnić, i na pewno powinien wypłacić zasądzone odszkodowanie. Posłużyć się może ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zaspokoić powoda można w takiej sytuacji:

  • z bieżących wpływów
  • po sporządzeniu planu podziału, z masy upadłości

Sąd Najwyższy uznał, że syndyk może zastosować art.  230 ust. 2 Prawa upadłościowego, który to przepis reguluje należności po ogłoszeniu upadłości: "Do kosztów postępowania zalicza się wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości".

Sygnatura akt II PK 153/18, wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 19 września 2019 r.