Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Właśnie trafił do konsultacji i uzgodnień. Będzie to pierwsza zmiana tego rozporządzenia od momentu jego wejścia w życie, czyli 1996 roku. I właśnie upływający czas oraz nowe, nieznane w 1996 roku, możliwości zapewnienia posiłków profilaktycznych (np. usługi cateringowe), spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w przepisach.

Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych to obowiązek pracodawcy

Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych nie ciąży na wszystkich pracodawcach. Zgodnie z art. 232 Kodeksu Pracy pracodawca ma taki obowiązek wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Posiłki muszą być wydane nieodpłatnie. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania, pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli związki zawodowe w danej firmie nie działają - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Rodzaje posiłków i napojów, wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

  1. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  2. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

 

Czytaj też: Sprawozdania ZUS-IWA często sporządzane nieprawidłowo >

 

  • Proponowane, nowe brzmienie § 2 ust. 2 rozporządzenia:

"Pracodawca zapewnia pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny niż wydawanie jednego dania gorącego, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania go pracownikowi w tej formie. Szczegółowe warunki zapewnienia takich posiłków ustala pracodawca zgodnie z § 5".

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca wypełniając obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych powinien mieć na uwadze i uwzględnić nawyki żywieniowe podległych pracowników (wegetarianizm)? >

 

Co w praktyce oznacza ta zmiana?

Obecnie pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki, wydawane ze względów profilaktycznych, w formie jednego dania gorącego. Jeśli jednak ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania takich posiłków, to przepisy przewidują tylko dwie inne możliwości:

  • skorzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych lub
  • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Nie może skorzystać z innych rozwiązań. Pracodawcy postulowali rozszerzenie przepisu tak, aby móc np. korzystać z usług firm cateringowych czy czy też wydawać pracownikom bony, talony, kupony. Po zmianie przepisu będzie to możliwe.

Nie zmienią się natomiast przesłanki uzasadniające zapewnianie posiłków ani wymogi dotyczące wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik może zrezygnować z przysługujących mu posiłków profilaktycznych? >

 

 

Będzie potrzebna zgoda związków zawodowych

Zastosowanie przez pracodawcę nowego sposobu zapewniania posiłków profilaktycznych zostanie uzależnione od przeprowadzenia w tym zakresie obowiązkowych konsultacji z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Konsultacje publiczne projektu nowelizacji potrwają do 6 kwietnia. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Posiłki i napoje profilaktyczne - obowiązek pracodawcy >

Wydatek energetyczny a posiłki i napoje profilaktyczne >

Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych >

Czy obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych zależy od czasu pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni? >

Czy wydanie bonów na posiłki profilaktyczne podlega opodatkowaniu (czy karty na posiłki profilaktyczne spełniają definicję bonów)? >