Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ogólna informacja o urządzeniu stanowiska pracy zawarta jest w § 45 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii .
Informacje dodatkowe pomocne można znaleźć w § 47 ust. 1 r.o.b.h.p. - do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.

Zobacz także: W pomieszczeniach biurowych należy zapewnić pracownikom odpowiednią powierzchnię stanowiska pracy>>

W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.
Przepisy podają wysokość dojścia do stanowiska pracy, nie precyzują wysokości elementów nad stanowiskiem pracy. Biorąc pod uwagę różne uwarunkowania jakie dotyczą zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych do wysokości 2,5 m można przyjąć tą wysokość jako bezpieczną do umieszczania przewodów czy instalacji, o ile na przeszkodzie nie stają względy technologiczne i inne uwarunkowania logistyczne. Zgodnie z przepisami to pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy czyli zarazem określić wysokość umieszenia przewodów i instalacji nad stanowiskiem pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.