Zgodnie z § 64 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) – dalej r.b.p.e., prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia wydane przez poleceniodawcę. Pracownicy niebędący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia i instalacji powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjątkiem prac, dla których czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie. Bez poleceń dozwolone jest wykonywanie: czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego; zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem; przez uprawnione i upoważnione osoby wykonywanie prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji elektrycznych jest zobowiązany:
- do wydawania poleceń i dopuszczenia pracowników do wykonywania pracy;
- do prowadzenia wykazów poleceniodawców, określających zakres udzielonego im upoważnienia.
Koordynującym powinien być pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad ruchem urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca. W przypadku, gdy dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne zakładu, koordynującym powinna być osoba z kierownictwa jednej z tych komórek. Jeżeli dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca, jest sprawowany przez poleceniodawcę, koordynującym powinien być sam poleceniodawca. Do obowiązków koordynującego należy:
1) koordynowanie wykonania prac, określonych w poleceniu, z ruchem urządzeń i instalacji energetycznych;
2) określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy;
3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidację miejsca pracy;
4) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji energetycznych, przy których była wykonywana praca;
5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustaleń wynikających z pkt 1-4 (§ 68 r.b.p.e.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.