Za uchwaleniem noweli głosowało 230 posłów, 171 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Zobacz: Ochrona danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy - zmiany od 4 maja 2019 r. >

Limit 30-krotności w PPK to najgłośniejsza ze zmian, ale posłowie poparli też m.in. poprawkę, zgodnie z którą wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

 

 

Nowelizacja wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m.in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński. Według rządu dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych osób do pracy z urlopów związanych z macierzyństwem.

Umożliwieni też przekazywanie informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej.

Zobacz: Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy? >

 


Dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu" dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej i odbędzie się już 1 lipca br.

Czytaj też: Brak możliwości ustanowienia zastawu na funduszach w PPK >

 

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Kadry:

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe >

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

PPK - w jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? >