Rada Ochrony Pracy zajęła się we wtorek zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jest lepiej, ale wciąż jeszcze sporo do zrobienia

Członkowie Rady docenili działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu. Pozytywnie oceniono kontrole prowadzone w związku z zatrudnianiem na podstawie umowy zlecenie jak i kampanie informacyjne prowadzone przez PIP.

Czytaj też: Koniec okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników >

Podkreślili także konieczność podjęcia prac legislacyjnych nad zmianami w przepisach, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Rada wskazała również na potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych uświadamiających pracownikom, że osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w przyszłości otrzymają bardzo niskie emerytury, często nie wypracują nawet emerytury minimalnej.

 


Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi

- W celu wyciągnięcia wniosków de lege ferenda, szczególną uwagę należy zwracać na przypadki związane z rozstrzygnięciami w sądach, dotyczącymi spraw, kiedy mamy do czynienia z nadużywaniem umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy rzeczywiście istnieje świadczenie pracy - napisano w przyjętym stanowisku. Dlatego Rada proponuje przeprowadzenie ogólnopolskiego badania, dotyczącego nadużywania stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinna być zawarta umowa o pracę.

Czytaj też: PIP: umowy cywilnoprawne najczęściej w budownictwie >

Kodeks pracy wyraźnie stanowi przecież, że umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi. Jednocześnie ROP oceniła, że zapisy art. 22 Kodeksu pracy określające warunki, w jakich istnieje faktyczny stosunek pracy, należy uznać za prawidłowe i wystarczające, tym bardziej, że z analizy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni ostatnich lat wynika, że nadużycia w tym zakresie maleją. Rada wnioskuje o wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, co w znacznej mierze przyczyni się do uszczelnienia systemu.

Co trzecia umowa to śmieciówka

W 2017 roku inspektorzy pracy przeprowadzili niemal 18 tys. kontroli przestrzegania art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a w I półroczu 2018 r. – ponad 7,2 tys. takich kontroli. W kontrolowanych podmiotach w 2017 roku 30 proc., a w 2018 - 27 proc. wykonujących pracę świadczyło ją na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych ZUS >

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych krok po kroku >

Sposób dochodzenia wypłaty wynagrodzenia za pracę >

Umowa o pracę a samozatrudnienie - porównanie kosztów pracodawcy >

Konsekwencje niewłaściwej kwalifikacji umowy cywilnoprawnej >

Outsourcing vs. umowa o pracę - analiza opłacalności >

Koszty umów cywilnoprawnych >

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło >