Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów, a także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Jak podkreśliło w uzasadnieniach do nich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, projekty opracowane zostały w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. porozumieniem pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. - Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”, oraz wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4 proc. – podaje ministerstwo.

LINIA ORZECZNICZA: Droga sądowa do dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku służbowego >

Czytaj również: MSWiA i związki zawodowe służb mundurowych doszły do porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń>>

Jaką podwyżkę dostaną służby?

Stosownie do odpowiednich ustaw, przeciętne uposażenie funkcjonariuszy tych służb stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wielokrotność tej kwoty, zgodnie z delegacją zawartą ustawową, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 367), od 1 stycznia 2020 r., ustalono wielokrotność na poziomie 3,754. W przypadku pozostałych służb jest to odpowiednio: 3,810 - dla policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 4,480 dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

- Zakładana podwyżka od dnia 1 stycznia 2022 r. spowoduje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia, co skutkuje potrzebą ustalenia nowego podwyższonego „wskaźnika” wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów. Projektowane zmiany mają na celu podniesienie poziomu uposażeń funkcjonariuszy – wyjaśnia resort. Według MSWiA, stanowić też to będzie dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby.

Zmiana wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie  służb ma zapewnić m.in. podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 677 zł (wraz z nagrodą roczną) na etat.

Jak zapewnia MSWiA, środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.  

Projekty rozporządzeń mają zastąpić dotychczasowe akty wykonawcze Rady Ministrów. Za ich przygotowanie odpowiada wiceminister Maciej Wąsik.