Przy zakupie używanych maszyn należy domagać się od sprzedającego instrukcji obsługi - dawniej nazywanej dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Instrukcja obsługi, zgodnie z przepisami o wymaganiach zasadniczych i minimalnych, powinna być dostarczona nabywcy przez producenta lub sprzedawcę wraz z każdym egzemplarzem maszyny. W instrukcji obsługi producent określa wszystkie wymagania dotyczące prawidłowego i bezpiecznego transportu, montażu, konserwacji, regulacji, użytkowania i demontażu maszyny. Z reguły dokumentacja zawiera również zasady bezpieczeństwa pracy związane z obsługą maszyny oraz schematy prawidłowych podłączeń elektrycznych i układów elektronicznych, co wykwalifikowanemu elektrykowi lub elektronikowi ułatwi uruchomienie maszyny zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Zobacz także: Zakup używanej maszyny>>

Warto zwrócić uwagę na wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) – dalej r.z.w.m. Według r.z.w.m. producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) ma obowiązek określić w instrukcji nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe jej użycie. Zasadniczo więc każda maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie mogłoby wywołać powstanie zagrożenia.
Producent powinien wskazać w instrukcji rodzaj i częstość kontroli i konserwacji maszyny, wymaganych ze względów bezpieczeństwa oraz części, które ulegają zużyciu, a także określić kryteria ich wymiany. Ponadto instrukcja powinna zawierać: deklarację zgodności WE lub dokument z treścią deklaracji zgodności WE, rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania, opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem, ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce, instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana, w tym dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań, sposób postępowania w razie wypadku lub awarii.

Zobacz także: Ocena ryzyka technicznego to zadanie producenta maszyny>>

Trzeba ponadto pamiętać, że szereg maszyn powinno mieć przeprowadzoną ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Załącznik nr 5 do r.z.w.m. podaje wykaz takich maszyn.
Przy kupnie używanej maszyny, jeżeli była ona wyprodukowana przed dniem 1 stycznia 2003 r., trzeba sprawdzić czy dotychczasowy właściciel dostosował ją wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) – dalej r.b.h.u.m., co powinien był uczynić do dnia 1 stycznia 2006 r. Jeżeli sprzedający tego nie zrobił w podanym czasie, obowiązek ten przenosi się na kupującego, który przed uruchomieniem maszyny powinien dostosować ją do wymagań minimalnych określonych w rozdziale 3 r.b.h.u.m.

Zobacz także: Instrukcja obsługi maszyny>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.