1. Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa przy maszynach
Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa przy maszynach polega na:
- zapewnieniu przez producentów, aby maszyny konstruowane, wytwarzane i przekazywane do obrotu lub bezpośrednio do użytkowania zapewniały możliwie najwyższy pozom bezpieczeństwa,
- zapewnieniu przez pracodawców użytkowania maszyn zgodnie z przeznaczeniem (rodzajem pracy, środowiskiem) według wskazań producenta wraz z ewentualnym podjęciem dodatkowych technicznych środków bezpieczeństwa lub odpowiedniego przystosowania przez pracodawcę do istniejących zastosowań i warunków użytkowania.
Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny. Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka.

2. Informowanie o ryzyku resztkowym

Wszystkie działania projektanta maszyny ukierunkowane są na wyeliminowanie ryzyka w możliwie jak największym stopniu. Jeśli jednak zastosowanie wszelkich zgodnych ze stanem wiedzy środków redukcji ryzyka nie wystarcza do jego wyeliminowania, pozostaje ryzyko resztkowe, które może wyeliminować jedynie użytkownik maszyny. Powinien on być poinformowany o pozostającym ryzyku resztkowym za pomocą:
• piktogramów,
• barw i znaków bezpieczeństwa,
• instrukcji producenta (DTR),
• instrukcji stanowiskowych oraz wskazanie potrzeb specjalnego przeszkolenia,
• zastosowania środków ochrony indywidualnej.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.