Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p. stanowi, że instrukcje bhp powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie ma więc w r.b.h.p. przeciwwskazań odnośnie do udostępnienia pracownikom przez pracodawcę w Polsce instrukcji bhp tylko w języku angielskim, jeżeli pracodawca ma pewność, że wszyscy jego podwładni znają język angielski w takim stopniu, że instrukcja bhp będzie dla nich zrozumiała.
Gdyby pracodawca nie miał pewności co do tego, że wszyscy pracownicy, który są zapoznawani z ww. instrukcją bhp, znają angielski w wystarczającym stopniu, wtedy najlepiej byłoby przygotować instrukcję bhp w języku polskim.

Zgodnie z § 41 ust. 1 i 2 r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:
1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Zobacz także: Na kim ciąży obowiązek wdrożenia i zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?>>

Zobacz także: Gdzie należy umieszczać instrukcje stanowiskowe?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
40 lat Kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł